AGB | bilderpalerret.no

Betingelser og vilkår

1. Validitet

United Arts GmbH Am Gleisdreieck 5, 50823 Köln, Tyskland (heretter referert til som "bilderpalerret.no") og Kjøperen er kontraktsparter med følgende betingelser og vilkår.

For forretningsforbindelsen mellom “bilderpalerret.no” og kjøperen er påfølgende betingelser og vilkår valide fra ordretidspunktet.

Bilderpalerret.no aksepterer ikke avvikende vilkår for kjøperen, med mindre bilderpalerret.no har akseptert en skriftlig søknad tidligere.

Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt vår kundeservice. Våre ansatte hjelper deg gjerne på følgende språk: engelsk, tysk, fransk, italiensk, nederlandsk, spansk.

2. Priser

Alle listede priser er utsalgspriser inklusive MVA, som gjelder i hvert tilfelle (nå til dags 19 prosent) uten kostnader for emballasje og forsendelse. Alle kampanjer og spesielle tilbudspriser gjelder bare for sluttkunder. Kommersielle kunder er ekskludert fra disse. Kostnader ved embalassje og forsendelse (videresendingskostnader) belastes separat i henhold til vår installasjon. Alle listede priser, også for emballasje og forsendelse, gjelder bare ved ordretidspunktet. Med nettsideoppdateringer for bilderpalerret.no vil alle tidligere priser og annen informasjon om varer bli ugyldig. Versjonen som er gyldig på ordretidspunktet vil være avgjørende i hvert enkelt tilfelle.

3. Betalingsbetingelser

Kunden kan velge (kredittkort eller PayPal) på ordretidspunktet. Kostnader som påløper på grunn av utilstrekkelige midler eller feil i bankinformasjonen, spesielt kostnaden ved tilbakebetalingsavgifter og andre diverse skal dekkes av kunden. Hvis kunden har forfalt, har bilderpalerret.no rett til å kreve etterskuddsgebyr på 5 % over renta til Den europeiske sentralbanken og diverse bankbehandlingsgebyrer. Hvis bilderpalerret.no kan påvise større skade som følge av etterskuddet, har bilderpalerret.no rett til å gjøre krav på å få dekket slik skade. Kunden bærer kostnaden for betaling, spesielt ved overføring fra utland.

Rett til å heve

Kunden har ikke rett til å kansellere ordre av produkter tilpasset kundens spesifikasjoner eller skreddersydd spesifikt til de personlige behovene til kunden. Av denne grunn kan ikke ordren din av en tilpasset trykk kanselleres, som uttrykkelig angitt her. Ved forskuddsbetaling, hvis betaling ikke har dukket opp i kontoen listet i ordrebekreftelsen innen syv dager, har bilderpalerret.no rett til å kansellere ordren og heve kontrakten.

United Arts GmbH er et datterselskap av Picanova GmbH og tilbyr betalingstjenester på vegne av Picanova GmbH gjennom dets betalingsleverandører.

4. Leveringsbetingelser

Leveringen gjennomføres ved å sende de kjøpte gjenstandene til kunden til kundens adresse som angitt. Etter kvittering på betaling vil ordren din bli forberedt for frakt innen 24 timer. Leveringstid vil bli 2 til 4 arbeidsdager. Hver levering er gjenstand for forbeholdet som bilderpalerret.no leverte rettidig og korrekt. Hvis et produkt bestilt av kunden ikke er tilgjengelig, vil et tilsvarende til prisen av de bestilte gjenstandene bli gitt. Bilderpalerret.no vil gi beskjed til kunden umiddelbart om utilgjengeligheten og ordren vil bli kansellert mens vederlaget blir tilbakebetalt. Bilderpalerret.no har rett til å foreta del-leveringer. Forsinkede leveringer fra bilderpalerret.no gir ikke kunden krav på kompensasjon, med mindre bilderpalerret.no har opptrådt klanderverdig. Videre krav er i behold for kunden. Forsinkelse i levering basert på forhold som bilderpalerret.no ikke er ansvarlig for (force majeure, andres feil osv.) gir en utvidelse av leveringstiden, og kunden skal umiddelbart bli informert. Hvis forsinkelsene vedvarer lenger enn fire uker etter at avtalen ble inngått, har hver part rett til å heve avtalen. Hvis kunden ikke treffes hjemme ved levering, og pakken ikke blir plukkt opp fra postkontoret innen 7 dager av kunden, eller kunden nekter å ta imot pakken, har bilderpalerret.no rett til å kansellere ordren og heve avtalen. Fremsendelsesutgifter inkluderer emballasje og frakt for hvert bilde. Fremsendelsesutgifter til Sverige og Norge kan finnes i fraktprislisten.

5. Garanti

Feilansvarsbetingelsene i loven gjelder. Kunden har ikke rett til å overføre et krav. Hvis det ikke er noen andre resultater, blir andre titler for kunden – uavhengig av grunner – ekskludert. Bilderpalerret.no holder ikke noe ansvar for feil som oppstår på varer som skal leveres; spesielt ikke indirekte tap som tapt profitt eller andre finansielle tap for kjøperen. Så langt som det kontraktuelle ansvaret for bilderpalerret.no er ekskludert eller begrenset, gjelder dette for personlig ansvar for arbeidstakere, vikarer og hjelpepersonell. Åpenbare feil må rapporteres skriftlig umiddelbart. Men dette bør implementeres innen to uker fra leveransen. Rapportene som implementeres etter fjortendagersperioden blir forkastet. Inadekvat kvalitet vil ikke bli et problem så lenge leveransekvaliteten står i samsvar med de tekniske standardene for fremkalling og redigering av digitalfoto. Siden de tekniske variasjonene i fargene til bilde og original ikke kan unngås, vil ikke dette anses som en mangel knyttet til kvaliteten, f.eks. originalbildets oppløsning. Det er ikke enighet om en spesifikk karakteristikk på leveranser. Ansvarsbegrensning vil ikke være gyldig hvis den skyldes en bevisst handling, forårsaket av uforsiktig behandling. Garantier gjelder ikke hvis kjøperen har mangler og krav under lovverk. Hvis bilderpalerret.no bryter en essensiell kontraktsforpliktelse, vil ansvar for å betale skader være begrenset til direkte skade. Hvis tilleggsytelsen har blitt gjennomført ved hjelp av tilleggsforsyning, er kjøperen forpliktet til å returnere originalvarene innen 30 dager på grunn av bilderpalerret.no. Returforsendelse av feilvarer må oppfylles i henhold til lovbestemmelser. Bilderpalerret.no reserverer retten til å kreve kompensasjon i henhold til juridiske forhold. Utløpstiden er 24 måneder per levering.

6. Retensjon av eierskap

Bestilte produkter forblir eiendommen til bilderpalerret.no til betaling er gjennomført. Ingen videresalg, leasing, pantsetting, overføring av eierskap av sikkerhetsgrunner, konvertering, annen disposisjon eller transformasjon er tillatt før overføring av eierskap uten eksplisitt samtykke fra bilderpalerret.no.

7. Forbud mot motregning, rett til å tilbakeholde

Kunden har ikke krav på å motregne krav fra bilderpalerret.no mot egne krav, med mindre kravene til kunden er hevet over tvil eller har styrke av rettskrav. Kunden har ikke rett til å motgå krav fra bilderpalerret.no for betaling med tilbakehold – selv for varsler om mangler – med mindre de utløper fra samme kontraktsforhold.

8. Opphavsrett

Klienten er eneansvarlig for innholdet i overført bildedata. Vi antar at klienten innehar de nødvendige rettighetene for alle verk, filer og bilder som blir overført. Ved brudd på disse rettighetene er klienten forpliktet til å holde bilderpalerret.no skadeløse ved ethvert krav som kommer fra tredjepart. Dette er strengt sikret ved at klienten påtar seg ansvaret overfor saksøker. Hvis saksøker ikke aksepterer dette, vil klienten erstatte alle krav overfor bilderpalerret.no. Klienten vil også støtte bilderpalerret.no i forsvaret mot slike krav. Klienten bærer alle utgifter (f.eks. rettskostnader, bøter osv.)

9. Tildeling av lisens

Kunden beholder alle rettigheter til alle dokumenter som blir overført til bilderpalerret.no av kunden eller av personer autorisert av kunden. For utførelsen av kontrakten gir kunden bilderpalerret.no den ubegrensede retten i tid og rom til å bruke tilgjengelig bildedata for å gjennomføre tjenesten i konteksten av kontraktstyringen. Dette innebærer også lagringen,

reproduksjon og behandling av bildedata. Dette inkluderer retten til å tilgjengeliggjøre noen bilder for rettelse og forbedring til tredjeparter.

10.   Straffeansvar, rett til å tilbakeholde ytelse

Kunden er ansvarlig for rettmessigheten av innholdet. Han forsikrer at innholdet i de overførte bildefilene ikke er straffbart, ved plasseringen av ordren. Det skal særlig ikke være noe brudd på §§86 mfl., 184 mfl. av den tyske StGB (straffelov). Videre har bilderpalerret.no ingen forpliktelse til å levere tjenester som har overtredelse av et straffebud som konsekvens. Bilderpalerret.no vil rapportere overtredelser til politiet hvis innholdet i filer sendt av kunden overtrer straffebestemmelser. Samtidig har bilderpalerret.no rett til å tilbakeholde enhver tjeneste og heve avtalen. Bilderpalerret.no har rett til, men ingen forpliktelse til, å undersøke innholdet som lastes opp til web-albumet med hensyn til filenes rettmessighet. Så lenge innholdet overtrer relevante lover, har bilderpalerret.no rett til å slette innholdet uten varsel. Ved klager eller protester fra tredjeparter mot informasjonen fra kunden – uavhengig av rettslig grunnlag – vil bilderpalerret.no umiddelbart slette innholdet. Et krav mot bilderpalerret.no for blokkering av innholdet etter en klage eller protest av en tredjepart er ekskludert, hvis bilderpalerret.no blir anklaget for å ha gjennomført en grunnløs, bevisst sletting uten inspeksjon.

11.   Alternativ online tvisteløsning i henhold til Art. 14 Abs. 1 Resolution (EU) 524/2013:

Europa-kommisjonen gir en plattform for online tvisteløsning for forbrukertvister (OD), som kan nås på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Siden vi ikke er forpliktet til å delta i sådan løsning ved lov, informerer vi herved om at vi ikke kommer til å delta i en slik tvisteløsning, verken ved tvang eller frivillighet.

12. Valg av rettssted

Hvis et punkt i denne avtalen er ugyldig eller blir kjent ugyldig, eller skulle denne avtalen inneholde en utelatelse, er den juridiske konsekvensen at de andre punktene ikke skal påvirkes. I stedet for det ugyldige punktet skal det gyldige alternativet som ligger nærmest det partene hadde som intensjon, anses for å være det partene har blitt enige om, og det samme gjelder ved utelatelse. Kunden aksepterer herved at Köln skal være vernetinget for løsning av juridiske eller kontraktuelle tvister som følger direkte eller indirekte fra kontraktsforholdet, hvis kjøper er en juridisk person (under tysk rett som handelsmann), tysk handelslov. Köln er også verneting for enhver disputt som følger direkte eller indirekte av kontraktsforholdet hvis det blir slått fast at kunden ikke faller under personlig jurisdiksjon i Tyskland. Videre er Köln også verneting for enhver disputt hvis kunden melder flytting utenfor Tyskland eller vedkommendes tilholdsland blir besluttet ukjent ved tidspunktet når rettslige skritt tas.

13. Gjeldende lov

Lukning og likvidering av alle kontrakter skal pådømmes under tysk rett. CISG er ekskludert.